ابزارجراحی فرارینگ

ابزار جایگذاری رینگ فرارا

 

ابزار جراحی فرارینگ به همراه کاربرد در پروسه ایمپلنت گذاری به شرح زیر است. 

Kremer Fixation Forceps

ثابت نگهدارنده چشم در حین برش

Double Sinskey Hook Transfer Double Optical Marker

محدود کننده محل ایمپلنت و نشانه گذاری محل دقیق کاشت فرارینگ

Transfer

تعیین کننده زاویه محل برش

 

Double Sinskey Hook

 نشانه گذاری محور بینایی با استفاده از بازتاب نور میکروسکوپ با استفاده از یک سر، جای گذاری و یا خارج کردن رینگ در صورت نیاز با استفاده از سر دیگر  

Bicalho Guide

تسهیل کننده و راهنما در پروسه جای گذاری ایمپلنت

 

Suarez Spreader

وسیله ایجاد کننده پاکت در محل برش