رینگ فرارا | FERRARA RING  چیست ؟ 

در ابتدا باید در خصوص قوز قرنیه توضیحاتی ارائه شود.

قوز قرنیه  
قوز قرنیه نوعی اکتازی قرنیه است که علت بروز آن مورد بحث است. این پدیده منجر به نازک شدن قرنیه و در نتیجه تغییر شکل به صورت مخروطی می شود که باعث بروز آستیگماتیسم و در نتیجه کاهش دقت بینایی میشود.
قوز قرنیه همیشه دو طرفه و نامتقارن است و معموالً در دوران بلوغ بروز پیدا میکند.

عالائم
تشخیص قوز قرنیه میتواند دشوار باشد و معموالً به آرامی ظاهر می شود. با این حال، در برخی موارد، قوز قرنیه می به سرعت پیشرفت میکند. همانطور که شکل قرنیه به طور فزایندهای نامنظم می شود، بینایی به صورت تدریجی از بین می رود. تابش خیره کننده و نورهراسی نیز ممکن است رخ دهد.
بیماران قوز قرنیه معموالً هر بار که به چشم پزشک خود مراجعه می کنند، نسخه لنز خود را تجدید می کنند.
اگر چشم پزشکان با چنین مواردی آشنا نباشند و مراحل اولیه بیماری را شناسایی نکنند، اغلب تشخیص قوز قرنیه دیر انجام میشود.

علت
قوز قرنیه یک بیماری دژنراتیو پیشرونده است و می تواند در هر سنی از زندگی فرد رخ دهد. اکثر بیماران در دوران نوجوانی، زمانی که بیماری با شدت بیشتری پیشرفت می کند، تشخیص داده می شوند.
عوامل اصلی ریسک ابتال به قوز قرنیه وراثت و ورم ملتحمه آلرژیک است که معموالً در اثر مالش مداوم چشم رخ میدهد.

درمان ها
Ferrara Ring ™
در مراحل اولیه قوز قرنیه، استفاده از لنز یا عینک می تواند به بیماران کمک کند. با پیشرفت بیماری، نازک شدن قرنیه بینظمی شکل آن را افزایش میدهد و مانع از بهبود با استفاده از عینک یا لنز میشود.
TM Ring Ferrara یک جایگزین جراحی است که نیاز به پیوند قرنیه را به تاخیر انداخته یا از بین می برد.
لنزهای اسکلرال فیتینگ
لنزهای اسکلرال لنزهای تماسی با قطر بزرگتر هستند و برای قرنیه های نامنظم مناسب هستند و می توانند به بیماران قوز قرنیه کمک کنند.
اما لنزهای اسکلرال قوز قرنیه را درمان نمی کنند و در صورت مشاهده پیشرفت آن می توان ایمپلنت TM Ring Ferrara را توصیهکرد.
اتصال بین کالژنهای قرنیه یا کالژن کراس لینکینگ )Crosslinking) کراسلینکینگ به عنوان یک رویکرد در درمان قوز قرنیه حدود ۱۰ سال پیش ظاهر شد.
استفاده از ریبوفالوین مرتبط با نور فرابنفش با قدرت کنترل شده، ساختارهای کالژن قرنیه را تقویت می کند و قرنیه را سفت تر و در برابر تغییر شکل مقاومتر می کند.
در موارد پیشرفته قوز قرنیه، ایمپلنت TM Ring Ferrara برای اصالح بینظمی قرنیه توصیه میشود و در صورت پیشرفت بیماری، استفاده از Crosslinking توصیه میشود.

پیوند قرنیه
پیوند قرنیه آخرین راه برای درمان قوز قرنیه است.
حتی پس از پیوند، اگر آستیگماتیسم نامنظم پس از پیوند یا بعد از عمل کراتوپالستی قابل توجه باشد، ممکن است ایمپلنت RingTM Ferrara ضروری باشد.
در حال حاضر، قطعات با طول قوس ۳۲۰ درجه ممکن است برای موارد پیشرفته قوز قرنیه در نظر گرفته شوند و نیاز به پیوند قرنیه را به تعویق بیندازند.
بیمارانی که با قوز قرنیه پیشرونده مراجعه می کنند بهترین گزینه برای کاشت رینگهای TM Ring Ferrara هستند. در ۸۵ درصد موارد، ایمپلنتهای TM Ring Ferrara پیشرفت قوز قرنیه را متوقف میکنند و امکان تصحیح دید با استفاده از لنزهای تماسی یا عینک را فراهم میکند.
بیمارانی که تحت ایمپلنت TM Ring Ferrara قرار گرفته اند بهبود کیفیت زندگی در اکثر آنها گزارش شده است.
عدم تحمل لنز تماسی توسط بیمار یکی از نشانههای بارز برای نیاز به کاشت رینگ است. این بیماران صرفاً با استفاده از عینک به دقت بینایی خوبی دست نمی یابند و قادر به انجام امور معمول روزانه خود نخواهند بود.
ایمپلنتهای TM Ring Ferrara را میتوان به همراه لنزهای تماسی سفت، ژالتینی یا اسکلرال به کار برد. همچنین اصالح آستیگماتیسم بعد از پیوند قرنیه و یا عمل جراحی کراس لینکینگ )استحکام( توسط این رینگها قابل انجام است.

TM FERRARA RING
این نسل از رینگ توسط دکتر پائولو فرارا در سال ۱۹۸۷ برای اصالح نزدیک بینی باال ابداع شد.
استفاده از رینگهای فرارا در سال ۱۹۹۶ ،با ظهور لیزر اگزایمر، در درمان بیماران مبتال به قوز قرنیه شروع شد.
در سال ۱۹۹۸ ،دکتر پائولو فرارا اولین دوره کاشت Segment Ring Corneal Intrastromal( ICRS )را برای اصالح قوز قرنیه تدریس کرد.
امروزه این فناوری در ۸۷ کشور به تعداد بیش از ۰۰۰،۶۰۰ ایمپلنت چشم به کار میرود.

ویژگیها
این رینگ از مواد PMMA ساخته شده که کامالً با قرنیه سازگار است.
Ring Ferrara Premium که در دو مدل موجود است، با PMMA زرد )پلی متیل متاکریالت – همان ماده ای که در TM رینگهای لنزهای داخل چشمی استفاده می شود( تولید می شود، بنابراین یک فیلتر اضافی برای نور آبی فراهم می کند. نابش نور آبی عمدتاً در شبها رخ میدهد و میتواند باعث ایجاد هاله و تابش خیره کننده شود.
در طول بیش از ۳۰ سال تجربه و دانش ایجاد شده در مورد مکانیسم عمل رینگها و استفاده از تکنیکهای نشانهشناسی جدید و بهرهمندی از لیزر فمتوسکند برای کاشت رینگ، این روش را ایمنتر و پیش بینی پذیرتر کرده است.

۸۷

تعداد کشور های استفاده کننده

۶۰۰۰۰۰

تعداد کاشت رینگ در جهان

۲۰

سال تجربه کاربردی

موارد استفاده
عالوه بر درمان قوز قرنیه، رینگ فرارا برای موارد زیر نیز مورد استفاده قرار میگیرد:

آستیگماتیسم پس از کراتوپالستی

پیوند قرنیه آخرین راه حل برای درمان بیماران قوز قرنیه است اما مشکالت بیماران مرتبط با این بیماری را به طور کامل رفع نخواهد کرد.
عالوه بر ترومای ناشی از جراحی، آستیگماتیسم نامنظم نامطلوب در انواع مختلف شایع است. ایمپلنت TM Ring Ferrara برای اصالحرچنین مواردی از آستیگماتیسم بهترین انتخاب توصیه شده برای بهبود کیفیت زندگی بیمار است.

اکتازیا پس از لیزیک
لیزیک که معموالً به عنوان یک تکنیک مرتبط با درمان عیوب انکساری مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است ساختار قرنیه را ضعیف کرده و به بروز ناهنجاری هایی منجر شود که با استفاده از رینگهای TM Ring Ferrara میتوانند منظم شوند.
انحطاط حاشیهای شفاف PMD) DEGENERATION MARGINAL PELLUCID)

که با نازک شدن پیشرونده محیطی در ناحیه تحتانی قرنیه مشخص میشود، باعث آستیگماتیسمهای نامنظم زیاد میشود که اصالح بینایی را با استفاده از لنزهای تماسی یا عینک دشوار می کند.
PMD در جوانان و بزرگساالن ۲۰ تا ۳۰ ساله شایعتر است. هیچ درمان پیشگیرانهای برای این بیماری وجود ندارد، پیشرفت آن آهسته و مداوم است. مالش چشم به طور مداوم می تواند PMD را تشدید کند و باید از آن اجتناب شود.
Ring Ferrara آستیگماتیسم نامنظم را کاهش میدهد و توانبخشی بینایی را با کمک لنزهای اصالحی تسهیل میکند. TM کاشت

مزیت های فرارینگ :

نرخ رضایت باال 
کاشت رینگ قرنیه TM Ring Ferrara یک تکنیک ارتوپدی است که ناهنجاریهای قرنیه را اصالح می کند و انحنای فیزیولوژیکی آن را بازیابی می کند. پس از جراحی، می توان عیوب انکساری باقیمانده را با استفاده از اصالحات بینایی معمول مانند عینک یا استفاده از لنزهای تماسی اصالح کرد.

توقف پیشرفت قوز قرنیه
در ۸۵ درصد موارد، ایمپلنت TM Ring Ferrara تکامل قوز قرنیه را متوقف می کند و امکان تصحیح دید مناسب را با استفاده از لنزهای تماسی یا عینک فراهم می کند.

کاهش زمان انتظار در صف پیوند
برای استفاده از این روش به داشتن حداقل سن خاصی نیاز نیست بنابراین به کاهش زمان انتظار در صف پیوند قرنیه که ۳۰ درصد از آنها را موارد مربوط به قوز قرنیه تشکیل میدهد کمک می کند.

استفاده از ترکیبی از روشها
این عمل میتواند همراه با سایر روش ها مانند استفاده از لنزهای تماسی و/یا کاشت لنزهای داخل چشمی منجر به به تاخیر انداختن یا جلوگیری از پیوند قرنیه شود.

عوارض کم
حفظ ساختار قرنیه و عوارض بسیار کم باعث میشود ۹۵ درصد از بیماران عمل شده به سرعت به فعالیت های روزمره خود بازگردند. برگشت پذیری در صورت برداشتن رینگ، قرنیه به ابعاد قبل از عمل باز میگردد.

قابلیت تنظیم مجدد
با تغییر یا جابهجایی رینگ در برخی موارد، تنظیم میزان اصالح توسط رینگ امکانپذیر است.

زیست سازگاری
مواد اکریلیک استفاده شده برای ساخت TM Ring Ferrara برای کارگذاشتن در بافت زنده مناسب بوده و زیست سازگار است.

نوموگرام
با توجه به منحصر به فرد بودن هر مورد قوز قرنیه، نوموگرام و روش استفاده از حلقه فرارا، پیشنهادی برای انتخاب مدل رینگ و برنامهریزی جراحی است. نتایج نوموگرام برگرفته از آمار ایمپلنت های انجام شده در ۲۰ سال گذشته است.
پس از مشاهده نتایج، ما در حال حاضر از Asphericity به عنوان پارامتر اصلی برای نشان دادن موقعیت، اندازه قوس و ضخامت بخشهای TM Ring Ferrara استفاده میکنیم.

مکانیزم عملکرد
TM Ring Ferrara با اصول Barraquer و Blavatskaya مطابقت دارد. بر اساس این فرضیه ها، افزودن بافت به حاشیه قرنیه منجر به مسطح شدن آن خواهد شد. ابعاد رینگ میزان صاف شدن قرنیه را مشخص مینماید. بنابراین هرچه بافت بیشتری اضافه شود )ضخامت رینگ( و قطر آن کوچکتر باشد، تصحیح نزدیک بینی دقیقتری حاصل خواهد شد.
همچنین مطالعات موارد زیر را نشان داده است:
توقف یا تاخیر در پیشرفت قوز قرنیه
کاهش عالئم مرتبط مانند خارش، نورهراسی و درد و/یا ناراحتی چشمی
کاهش عمق محفظه قدامی که از طریق اولتراسوند بیومیکروسکوپی قابل مشاهده است.
صاف کردن
مسطح سازی مرکزی و محیطی با بهبود ناهمواری.
تنظیم سطح قرنیه
با استفاده از اثر “کوپلینگ” ناشی از شکل رینگ.

UCVA
هیچ ارتباطی بین UCVA بعد از عمل و عیوب انکساری باقیمانده یافت نشد. در برخی موارد بهبود دقت بینایی به همراه عیوب انکساری باقی مانده مشاهده شده است.

اثر منشوری
اثر منشوری ایجاد شده توسط مقطع مثلثی، هالهها و تابش درخشان را که می تواند به دلیل قطر کوچک ارتز ایجاد شود، از بین می برد.

فیلتر زرد
فیلتر زرد از ورود نور آبی به چشم انسان جلوگیری می کند و در نتیجه حس هاله شبانه و انعکاس در شب را کاهش می دهد.