پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی در حال برگزاری است با موضوع پیشرفت ها و چالش ها در چشم پزشکی با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران که در پست های بعدی گزارشی از این همایش به همراه جزئیات آن منتشر می شود.

گزارش تصویری از همایش :