مفاهیم اولیه پارامترهای تونل و برش مورد استفاده در دستگاههای فمتو

تنظیمات پارمترهای تونل

استاندارد مشخصی در تنظیمات دستگاههای مختلف فمتو وجود ندارد ولی اگر مفاهیم انرا بدانیم به راحتی می توانیم مشخصات رینگها را به هر دستگاهی بدهیم